Leia - Richmond 1986 - pose 1Leia the Cat - Richmond, VA 1987